Premis Patronat

Es tracta d’uns premis al millor projecte final de carrera (Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster) de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Cadascun dels premis té una dotació de 600 euros.

Són un premis amb una notable tradició a l’EPS dels que enguany se’n celebrarà ja la 31a edició.

El Jurat està constituït per membres del Patronat Politècnica i compta amb l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua.

L’entrega de premis se celebra a final de cada curs acadèmic amb un acte formal que és molt tradicional a l’EPS i que és un dels més destacats del curs acadèmic. L’acte comença sempre amb una conferència d’una personalitat important relacionada amb l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura o temes afins a l’activitat acadèmica de l’EPS. Després de l’entrega de premis i beques pròpiament dita, l’acte finalitza amb un concert.

Premis Patronat 31a Edició


=========================== 1a. Edició Premi a l'Emprenedoria Patronat Politècnica - Consell Social UdG ===========================

Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica Consell Social


El Patronat Politècnica, juntament amb el Consell Social de la UdG, convoca la 1a edició del “Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG” (PEPPCS 2024).CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) en qualsevol dels estudis que s’imparteixen a les facultats i escoles de la Universitat de Girona, exceptuant els estudis de l’Escola Politècnica Superior, del curs acadèmic 2023/24 que estiguin relacionats amb l’emprenedoria en qualsevol dels seus vessants.


En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, científic, educatiu, social o cultural.


DOTACIÓ ECONÒMICA I ALTRES


S’ofereix 1 premi únic dotat amb 1.500 euros, sense possibilitat que sigui declarat desert.


Els TFG/TFM participants podran tenir més d’una persona autora. En cas de resultar premiat un TFG/TFM amb vàries persones autores, l’import corresponent al premi es repartirà a parts iguals entre el conjunt de persones autores del TFG/TFM.


S’entregarà també un diploma acreditatiu a les persones autores i als respectius professors/es tutors/es del TFG/TFM guanyador.


L’import del premi quedaran sotmesos a les obligacions fiscals oportunes; l’import corresponent a aquestes obligacions fiscals serà assumit pel Patronat Politècnica.


JURAT


El Jurat estarà constituït per membres del Patronat Politècnica i del Consell Social UdG, i podrà comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats de reconeguda vàlua en diversos àmbits. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.


El jurat valorarà les candidatures de TFG/TFM presentades d’acord amb els descriptors i conceptes següents:


En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, social o cultural.


LLIURAMENT DELS PREMIS


El Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG, s’entregarà en el marc de l’acte de lliurament de premis de la 30a edició dels “Premis Patronat Politècnica – Projectes Final de Carrera”.


INSCRIPCIÓ DE CANDIDATURES


L’alumnat de la UdG que vulgui presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a aquesta convocatòria, haurà d’enviar, abans del 30 de setembre de 2024 a les 19:00 h, la següent documentació: • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través d’aquest formulari electrònic.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document Word omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. La plantilla estarà pròximament disponible.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. L’elaboració del vídeo és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria.

 • Pòster de presentació/resum del TFG/TFM. L’elaboració del pòster és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria.


En el cas de projectes desenvolupats en el marc d’intercanvis ERASMUS o SÒCRATES, es podrà presentar la còpia del projecte en anglès o francès.


La inscripció serà vàlida només si el treball ha rebut la qualificació d’aprovat o superior, a la Universitat de Girona, en qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2023/24 i si compleix les normes de presentació establertes per aquest tipus de treballs.=========================== 30a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================


Durant aquest curs 2023/24 la  30a. edició dels Premis Patronat, que volem que esdevingui una palanca de creixement, de canvi i d’oportunitats, entre el talent de la Politècnica UdG, els reptes de les empreses i entitats del Patronat Politècnica i els tutors implicats en el projecte.


Volem que els Premis Patronat ajudin a convertir Girona en un territori TECNO-INDUSTRIAL de referència, on els reptes de les empreses i grups de recerca siguin rebuts, escoltats i tractats gràcies a l’expertesa del professorat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i el talent de l’estudiantat que hi cursa els seus estudis.CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) admesos als Premis Patronat Politècnica podran correspondre a qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2023/24 i hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries impartides en qualsevol de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.


FASES DE PARTICIPACIÓ


En aquesta 30a. edició hi haurà dues fases de candidatura i participació dels TFG/TFM en els Premis Patronat: • FASE 1.- Fase de realització. En aquesta fase els reptes de TFG/TFM que hagin resultat acceptats es realitzen per part de la/es persona/a autora/es del TFG/TFM amb el suport i supervisió del professor/a tutor/a que més enllà de la teva tasca acadèmica com a tutor/a del TFFG/TFM actuarà com a investigador/a responsable del repte.

 • FASE 2.- Fase competitiva. Els TFG/TFM que hagin participat i superat la fase prèvia de realització, i que hagin estat qualificats amb un aprovat o superior podran participar en la fase competitiva per optar a un dels Premis Patronat.


PREMIS I CATEGORIESREPTES


Les propostes de reptes de TFG/TFM en la 30a. edició dels Premis Patronat hauran de ser d’un dels tipus següents: • Reptes de TIPUS A.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per una entitat membre del Patronat Politècnica, que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.

 • Reptes de TIPUS B.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un grup de recerca afí a l’Escola Politècnica Superior; o bé per un/a professor/a investigador/a amb docència de l’Escola Politècnica Superior, a través d’una unitat estructural de la UdG (institut, departament, grup de recerca o càtedra) de la qual en sigui membre.

 • Reptes de TIPUS C.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un/a estudiant alineades amb qualsevol de les categories dels Premis Patronat (en particular, la categoria “Emprenedoria”) que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.


Els 3 tipus de reptes s’han de llançar omplint el següent formulari electrònic: https://zfrmz.eu/wpmVFWZBECcXfxpQgmcg


D’entre el conjunt de propostes de reptes de TFG/TFM presentades, la Comissió de Validació farà una selecció, abans del 31/1/2024,  de un màxim de 15 propostes de repte ACCEPTADES per participar en la fase de realització.


Les entitats responsable de les propostes de reptes de TIPUS A, i si s’escau les de TIPUS B, que hagin estat ACCEPTADES,  hauran de formalitzar una oferta de plaça de TFG/TFM (addicionalment EEL, si s’escau) a través de la plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral (http://eps.udg.edu/eel). A través d’aquesta oferta, les entitats podran captar candidatures d’estudiants i, finalment, formalitzar la documentació per acollir a la persona candidata seleccionada.


D’acord amb les bases de la convocatòria, aquestes ofertes hauran de tenir els següents requisits: • Caldrà complimentar el formulari d’oferta de places a través del compte d’usuari de l’entitat de la plataforma EEL, durant la convocatòria del 1er o 2n semestre del curs.

 • El títol de l’oferta ha de començar amb l’etiqueta “EEL+”, per exemple: “EEL+ (… títol del repte …)”

 • L’oferta ha de tenir una durada de 600 hores i d’oferir una retribució mínima de 8€/hora (és a dir, de 4.800 € com a mínim).

 • Les ofertes de TIPUS B podran fer-se sense retribució, amb els condicionants que es detallen a les bases de la convocatòria.


FASE DE REALITZACIÓ


Els estudiants que vulguin presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase de realització dels Premis Patronat, hauran de presentar, abans del 17 de març de 2024 a les 19:00 h., una sol·licitud d’inscripció a través del formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que consta al seu expedient acadèmic a l’EPS.


FASE COMPETITIVA


Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase competitiva, hauran de presentar, abans del 30 de setembre de 2024 a les 19:00 h., la següent documentació: • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través de l’enllaç al formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que hàgiu indicat en la fase de realització.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document WORD omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. Descarregar les plantilles.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Pòster de presentació/resum del TFG/TFM que optarà al premi al millor pòster. L’elaboració del pòster és obligatòria per optar a la resta de premis d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.


FORMULARIS DE PARTICIPACIÓ • Formulari per a LLANÇAR REPTEShttps://zfrmz.eu/wpmVFWZBECcXfxpQgmcg

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE DE REALITZACIÓ: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE COMPETITIVA: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.


INFORMACIÓ:


Per a qualsevol informació sobre els Premis Patronat de la Politècnica, truqueu al telèfon 972418409 o envieu un correu electrònic a talent.patronat@eps.udg.edupatronat@eps.udg.edu.=========================== 29a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 28a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 27a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 26a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 25a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 24a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================