Premis Patronat

Es tracta d’uns premis al millor projecte final de carrera (Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster) de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Cadascun del premis té una dotació de 600 euros.

Són un premis amb una notable tradició a l’EPS dels que enguany se’n celebrarà ja la 27 ena edició.

El Jurat està constituït per membres del Patronat Politècnica i compta amb l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua.

L’entrega de premis es celebra a final de cada curs acadèmic amb un acte formal que és molt tradicional a l’EPS i que és un dels més destacats del curs acadèmic. L’acte comença sempre amb una conferència d’una personalitat important relacionada amb l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura o temes afins a l’activitat acadèmica de l’EPS. Després de l’entrega de premis i beques pròpiament dita, l’acte finalitza amb un concert.


=========================== 1a. Edició Premi a l'Emprenedoria Patronat Politècnica - Consell Social UdG ===========================

Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica Consell Social


El Patronat Politècnica, juntament amb el Consell Social de la UdG, convoca la 1a edició del “Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG” (PEPPCS 2024).



CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) en qualsevol dels estudis que s’imparteixen a les facultats i escoles de la Universitat de Girona, exceptuant els estudis de l’Escola Politècnica Superior, del curs acadèmic 2023/24 que estiguin relacionats amb l’emprenedoria en qualsevol de les seves vessants.


En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, científic, educatiu, social o cultural.


DOTACIÓ ECONÒMICA I ALTRES


S’ofereix 1 premi únic dotat amb 1.500 euros, sense possibilitat que sigui declarat desert.


Els TFG/TFM participants podran tenir més d’una persona autora. En cas de resultar premiat un TFG/TFM amb vàries persones autores, l’import corresponent al premi es repartirà a parts iguals entre el conjunt de persones autores del TFG/TFM.


S’entregarà també un diploma acreditatiu a les persones autores i als respectius professors/es tutors/es del TFG/TFM guanyador.


L’import del premi quedaran sotmesos a les obligacions fiscals oportunes; l’import corresponent a aquestes obligacions fiscals serà assumit pel Patronat Politècnica.


JURAT


El Jurat estarà constituït per membres del Patronat Politècnica i del Consell Social UdG, i podrà comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats de reconeguda vàlua en diversos àmbits. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.


El jurat valorarà les candidatures de TFG/TFM presentades d’acord amb els descriptors i conceptes següents:


En l’àmbit universitari, l’emprenedoria es refereix a la capacitat dels estudiants per identificar oportunitats, desenvolupar idees innovadores i aplicar habilitats i coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica per crear projectes, iniciatives o empreses amb impacte positiu. Implica la capacitat d’assumir riscos calculats, la creativitat per resoldre problemes i la resiliència davant dels reptes. En aquest context, l’emprenedoria no es limita únicament a la creació de noves empreses o serveis, sinó que abasta qualsevol esforç orientat a la generació de valor, ja sigui en l’àmbit empresarial, social o cultural.


LLIURAMENT DELS PREMIS


El Premi a l’Emprenedoria Patronat Politècnica – Consell Social UdG, s’entregarà en el marc de l’acte de lliurament de premis de la 30a edició dels “Premis Patronat Politècnica – Projectes Final de Carrera”.


INSCRIPCIÓ DE CANDIDATURES


L’estudiantat de la UdG que vulgui presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a aquesta convocatòria, haurà d’enviar, abans del 30 de setembre de 2024 a les 19:00 h., la següent documentació:



 • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través d’aquest formulari electrònic.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document Word omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. La plantilla estarà properament disponible.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. L’elaboració del vídeo és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria.

 • Pòster de presentació/resum del TFG/TFM. L’elaboració del pòster és obligatòria per optar al premi d’aquesta convocatòria.


En el cas de projectes desenvolupats en el marc d’intercanvis ERASMUS o SÒCRATES, es podrà presentar la còpia del projecte en anglès o francès.


La inscripció serà vàlida només si el treball ha rebut la qualificació d’aprovat o superior, a la Universitat de Girona, en qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2023/24 i si compleix les normes de presentació establertes per aquest tipus de treballs.



=========================== 30a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================


Durant aquest curs 2023/24 la  30a. edició dels Premis Patronat, que volem que esdevingui una palanca de creixement, de canvi i d’oportunitats, entre el talent de la Politècnica UdG, els reptes de les empreses i entitats del Patronat Politècnica i els tutors implicats en el projecte.


Volem que els Premis Patronat ajudin a convertir Girona en un territori TECNO-INDUSTRIAL de referència, on els reptes de les empreses i grups de recerca siguin rebuts, escoltats i tractats gràcies a l’expertesa del professorat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i el talent de l’estudiantat que hi cursa els seus estudis.



CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) admesos als Premis Patronat Politècnica podran correspondre a qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2023/24 i hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries impartides en qualsevol de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.


FASES DE PARTICIPACIÓ


En aquesta 30a. edició hi haurà dues fases de candidatura i participació dels TFG/TFM en els Premis Patronat:



 • FASE 1.- Fase de realització. En aquesta fase els reptes de TFG/TFM que hagin resultat acceptats es realitzen per part de la/es persona/a autora/es del TFG/TFM amb el suport i supervisió del professor/a tutor/a que més enllà de la teva tasca acadèmica com a tutor/a del TFFG/TFM actuarà com a investigador/a responsable del repte.

 • FASE 2.- Fase competitiva. Els TFG/TFM que hagin participat i superat la fase prèvia de realització, i que hagin estat qualificats amb un aprovat o superior podran participar en la fase competitiva per optar a un dels Premis Patronat.


PREMIS I CATEGORIES



REPTES


Les propostes de reptes de TFG/TFM en la 30a. edició dels Premis Patronat hauran de ser d’un dels tipus següents:



 • Reptes de TIPUS A.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per una entitat membre del Patronat Politècnica, que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.

 • Reptes de TIPUS B.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un grup de recerca afí a l’Escola Politècnica Superior; o bé per un/a professor/a investigador/a amb docència de l’Escola Politècnica Superior, a través d’una unitat estructural de la UdG (institut, departament, grup de recerca o càtedra) de la qual en sigui membre.

 • Reptes de TIPUS C.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un/a estudiant alineades amb qualsevol de les categories dels Premis Patronat (en particular, la categoria “Emprenedoria”) que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.


Els 3 tipus de reptes s’han de llançar omplint el següent formulari electrònic: https://zfrmz.eu/wpmVFWZBECcXfxpQgmcg


D’entre el conjunt de propostes de reptes de TFG/TFM presentades, la Comissió de Validació farà una selecció, abans del 31/1/2024,  de un màxim de 15 propostes de repte ACCEPTADES per participar en la fase de realització.


Les entitats responsable de les propostes de reptes de TIPUS A, i si s’escau les de TIPUS B, que hagin estat ACCEPTADES,  hauran de formalitzar una oferta de plaça de TFG/TFM (addicionalment EEL, si s’escau) a través de la plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral (http://eps.udg.edu/eel). A través d’aquesta oferta, les entitats podran captar candidatures d’estudiants i, finalment, formalitzar la documentació per acollir a la persona candidata seleccionada.


D’acord amb les bases de la convocatòria, aquestes ofertes hauran de tenir els següents requisits:



 • Caldrà complimentar el formulari d’oferta de places a través del compte d’usuari de l’entitat de la plataforma EEL, durant la convocatòria del 1er o 2n semestre del curs.

 • El títol de l’oferta ha de començar amb l’etiqueta “EEL+”, per exemple: “EEL+ (… títol del repte …)”

 • L’oferta ha de tenir una durada de 600 hores i d’oferir una retribució mínima de 8€/hora (és a dir, de 4.800 € com a mínim).

 • Les ofertes de TIPUS B podran fer-se sense retribució, amb els condicionants que es detallen a les bases de la convocatòria.


FASE DE REALITZACIÓ


Els estudiants que vulguin presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase de realització dels Premis Patronat, hauran de presentar, abans del 17 de març de 2024 a les 19:00 h., una sol·licitud d’inscripció a través del formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que consta al seu expedient acadèmic a l’EPS.


FASE COMPETITIVA


Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase competitiva, hauran de presentar, abans del 30 de setembre de 2024 a les 19:00 h., la següent documentació:



 • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través de l’enllaç al formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que hàgiu indicat en la fase de realització.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document WORD omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. Descarregar les plantilles.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Pòster de presentació/resum del TFG/TFM que optarà al premi al millor pòster. L’elaboració del pòster és obligatòria per optar a la resta de premis d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.


FORMULARIS DE PARTICIPACIÓ



 • Formulari per a LLANÇAR REPTEShttps://zfrmz.eu/wpmVFWZBECcXfxpQgmcg

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE DE REALITZACIÓ: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE COMPETITIVA: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.


INFORMACIÓ:


Per a qualsevol informació sobre els Premis Patronat de la Politècnica, truqueu al telèfon 972418409 o envieu un correu electrònic a talent.patronat@eps.udg.edupatronat@eps.udg.edu.




=========================== 29a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================


Durant aquest curs 2022/23 iniciem la nova etapa dels Premis Patronat. La 29a. edició ja inclou  totes les novetats i volem que esdevingui una palanca de creixement, de canvi i d’oportunitats, entre el talent de la Politècnica UdG, els reptes de les empreses i entitats del Patronat Politècnica i els tutors implicats en el projecte. Tot fruit d’un període de reflexió i de treball de co-creació amb tots els agents implicats: institucions, tutors, estudiants i patrons.


Volem que els Premis Patronat ajudin a convertir Girona en un territori TECNO-INDUSTRIAL de referència, on els reptes de les empreses i grups de recerca siguin rebuts, escoltats i tractats gràcies a l’expertesa del professorat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i el talent de l’estudiantat que hi cursa els seus estudis.



CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) admesos als Premis Patronat Politècnica podran correspondre a qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2022/23 i hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries impartides en qualsevol de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.


FASES DE PARTICIPACIÓ


En aquesta 29a. edició hi haurà dues fases de candidatura i participació dels TFG/TFM en els Premis Patronat:



 • FASE 1.- Fase de realització. En aquesta fase els reptes de TFG/TFM que hagin resultat acceptats es realitzen per part de la/es persona/a autora/es del TFG/TFM amb el suport i supervisió del professor/a tutor/a que més enllà de la teva tasca acadèmica com a tutor/a del TFFG/TFM actuarà com a investigador/a responsable del repte.

 • FASE 2.- Fase competitiva. Els TFG/TFM que hagin participat i superat la fase prèvia de realització, i que hagin estat qualificats amb un aprovat o superior podran participar en la fase competitiva per optar a un dels Premis Patronat.


PREMIS I CATEGORIES



REPTES


Les propostes de reptes de TFG/TFM en la 29a. edició dels Premis Patronat hauran de ser d’un dels tipus següents:



 • Reptes de TIPUS A.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per una entitat membre del Patronat Politècnica, que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.

 • Reptes de TIPUS B.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un grup de recerca afí a l’Escola Politècnica Superior; o bé per un/a professor/a investigador/a amb docència de l’Escola Politècnica Superior, a través d’una unitat estructural de la UdG (institut, departament, grup de recerca o càtedra) de la qual en sigui membre.

 • Reptes de TIPUS C.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un/a estudiant alineades amb qualsevol de les categories dels Premis Patronat (en particular, la categoria “Emprenedoria”) que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.


Els 3 tipus de reptes s’han de llançar omplint el següent formulari electrònichttps://zfrmz.eu/fd6sTCqK8yn3Z7X2b9IR


D’entre el conjunt de propostes de reptes de TFG/TFM presentades, la Comissió de Validació farà una selecció, abans del 31/1/2023,  de un màxim de 15 propostes de repte ACCEPTADES per participar en la fase de realització.


Les entitats responsable de les propostes de reptes de TIPUS A, i si s’escau les de TIPUS B, que hagin estat ACCEPTADES,  hauran de formalitzar una oferta de plaça de TFG/TFM (addicionalment EEL, si s’escau) a través de la plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral (http://eps.udg.edu/eel). A través d’aquesta oferta, les entitats podran captar candidatures d’estudiants i, finalment, formalitzar la documentació per acollir a la persona candidata seleccionada.


D’acord amb les bases de la convocatòria, aquestes ofertes hauran de tenir els següents requisits:



 • Caldrà complimentar el formulari d’oferta de places a través del compte d’usuari de l’entitat de la plataforma EEL, durant la convocatòria del 1er o 2n semestre del curs.

 • El títol de l’oferta ha de començar amb l’etiqueta “EEL+”, per exemple: “EEL+ (… títol del repte …)”

 • L’oferta ha de tenir una durada de 600 hores i d’oferir una retribució mínima de 7€/hora (és a dir, de 4.200 € com a mínim).

 • Les ofertes de TIPUS B podran fer-se sense retribució, amb els condicionants que es detallen a les bases de la convocatòria.


FASE DE REALITZACIÓ


Els estudiants que vulguin presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase de realització dels Premis Patronat, hauran de presentar, abans del 27 de març de 2023 a les 19:00 h., una sol·licitud d’inscripció a través del formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que consta al seu expedient acadèmic a l’EPS.


FASE COMPETITIVA


Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase competitiva, hauran de presentar, abans del 30 de setembre de 2023 a les 19:00 h., la següent documentació:



 • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través de l’enllaç al formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que hàgiu indicat en la fase de realització.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document WORD omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. Descarregar les plantilles.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Opcionalment, es podrà adjuntar un vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Opcionalment, els TFG o TFM que vulguin optar al premi al millor pòster hauran d’adjuntar l’enllaç al document del pòster al núvol. L’elaboració d’un pòster no és obligatòria per optar a la resta de premis d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.


FORMULARIS DE PARTICIPACIÓ



 • Formulari per a LLANÇAR REPTEShttps://zfrmz.eu/fd6sTCqK8yn3Z7X2b9IR

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE DE REALITZACIÓ: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE COMPETITIVA: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.


INFORMACIÓ:


Per a qualsevol informació sobre els Premis Patronat de la Politècnica, truqueu al telèfon 972418409 o envieu un correu electrònic a patronat@eps.udg.edu.


PLANTILLES I MODELS DE DOCUMENTS:





=========================== 28a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 27a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 26a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 25a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 24a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
X
X

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació per tal de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació d'aquestes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció es pot ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.