Premis Patronat

Es tracta d’uns premis al millor projecte final de carrera (Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster) de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Cadascun del premis té una dotació de 600 euros.

Són un premis amb una notable tradició a l’EPS dels que enguany se’n celebrarà ja la 27 ena edició.

El Jurat està constituït per membres del Patronat Politècnica i compta amb l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua.

L’entrega de premis es celebra a final de cada curs acadèmic amb un acte formal que és molt tradicional a l’EPS i que és un dels més destacats del curs acadèmic. L’acte comença sempre amb una conferència d’una personalitat important relacionada amb l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura o temes afins a l’activitat acadèmica de l’EPS. Després de l’entrega de premis i beques pròpiament dita, l’acte finalitza amb un concert.


=========================== 29a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================


Durant aquest curs 2022/23 iniciem la nova etapa dels Premis Patronat. La 29a. edició ja inclou  totes les novetats i volem que esdevingui una palanca de creixement, de canvi i d’oportunitats, entre el talent de la Politècnica UdG, els reptes de les empreses i entitats del Patronat Politècnica i els tutors implicats en el projecte. Tot fruit d’un període de reflexió i de treball de co-creació amb tots els agents implicats: institucions, tutors, estudiants i patrons.


Volem que els Premis Patronat ajudin a convertir Girona en un territori TECNO-INDUSTRIAL de referència, on els reptes de les empreses i grups de recerca siguin rebuts, escoltats i tractats gràcies a l’expertesa del professorat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i el talent de l’estudiantat que hi cursa els seus estudis.CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau (TFG) o Treballs Final de Màster (TFM) admesos als Premis Patronat Politècnica podran correspondre a qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2022/23 i hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries impartides en qualsevol de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.


FASES DE PARTICIPACIÓ


En aquesta 29a. edició hi haurà dues fases de candidatura i participació dels TFG/TFM en els Premis Patronat: • FASE 1.- Fase de realització. En aquesta fase els reptes de TFG/TFM que hagin resultat acceptats es realitzen per part de la/es persona/a autora/es del TFG/TFM amb el suport i supervisió del professor/a tutor/a que més enllà de la teva tasca acadèmica com a tutor/a del TFFG/TFM actuarà com a investigador/a responsable del repte.

 • FASE 2.- Fase competitiva. Els TFG/TFM que hagin participat i superat la fase prèvia de realització, i que hagin estat qualificats amb un aprovat o superior podran participar en la fase competitiva per optar a un dels Premis Patronat.


PREMIS I CATEGORIESREPTES


Les propostes de reptes de TFG/TFM en la 29a. edició dels Premis Patronat hauran de ser d’un dels tipus següents: • Reptes de TIPUS A.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per una entitat membre del Patronat Politècnica, que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.

 • Reptes de TIPUS B.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un grup de recerca afí a l’Escola Politècnica Superior; o bé per un/a professor/a investigador/a amb docència de l’Escola Politècnica Superior, a través d’una unitat estructural de la UdG (institut, departament, grup de recerca o càtedra) de la qual en sigui membre.

 • Reptes de TIPUS C.- Són propostes de repte de TFG/TFM llançades per un/a estudiant alineades amb qualsevol de les categories dels Premis Patronat (en particular, la categoria “Emprenedoria”) que hagin estat acceptades per un/a professor/a amb docència a l’ l’Escola Politècnica Superior, com a investigador/a responsable del repte.


Els 3 tipus de reptes s’han de llançar omplint el següent formulari electrònichttps://zfrmz.eu/fd6sTCqK8yn3Z7X2b9IR


D’entre el conjunt de propostes de reptes de TFG/TFM presentades, la Comissió de Validació farà una selecció, abans del 31/1/2023,  de un màxim de 15 propostes de repte ACCEPTADES per participar en la fase de realització.


Les entitats responsable de les propostes de reptes de TIPUS A, i si s’escau les de TIPUS B, que hagin estat ACCEPTADES,  hauran de formalitzar una oferta de plaça de TFG/TFM (addicionalment EEL, si s’escau) a través de la plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral (http://eps.udg.edu/eel). A través d’aquesta oferta, les entitats podran captar candidatures d’estudiants i, finalment, formalitzar la documentació per acollir a la persona candidata seleccionada.


D’acord amb les bases de la convocatòria, aquestes ofertes hauran de tenir els següents requisits: • Caldrà complimentar el formulari d’oferta de places a través del compte d’usuari de l’entitat de la plataforma EEL, durant la convocatòria del 1er o 2n semestre del curs.

 • El títol de l’oferta ha de començar amb l’etiqueta “EEL+”, per exemple: “EEL+ (… títol del repte …)”

 • L’oferta ha de tenir una durada de 600 hores i d’oferir una retribució mínima de 7€/hora (és a dir, de 4.200 € com a mínim).

 • Les ofertes de TIPUS B podran fer-se sense retribució, amb els condicionants que es detallen a les bases de la convocatòria.


FASE DE REALITZACIÓ


Els estudiants que vulguin presentar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase de realització dels Premis Patronat, hauran de presentar, abans del 27 de març de 2023 a les 19:00 h., una sol·licitud d’inscripció a través del formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que consta al seu expedient acadèmic a l’EPS.


FASE COMPETITIVA


Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM) a la fase competitiva, hauran de presentar, abans del 30 de setembre de 2023 a les 19:00 h., la següent documentació: • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través de l’enllaç al formulari electrònic que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça de correu que hàgiu indicat en la fase de realització.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document WORD omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. Descarregar les plantilles.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Opcionalment, es podrà adjuntar un vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Opcionalment, els TFG o TFM que vulguin optar al premi al millor pòster hauran d’adjuntar l’enllaç al document del pòster al núvol. L’elaboració d’un pòster no és obligatòria per optar a la resta de premis d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.


FORMULARIS DE PARTICIPACIÓ • Formulari per a LLANÇAR REPTEShttps://zfrmz.eu/fd6sTCqK8yn3Z7X2b9IR

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE DE REALITZACIÓ: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.

 • Formulari de CANDIDATURA en la FASE COMPETITIVA: s’enviarà als potencials participants en aquesta fase.


INFORMACIÓ:


Per a qualsevol informació sobre els Premis Patronat de la Politècnica, truqueu al telèfon 972418409 o envieu un correu electrònic a patronat@eps.udg.edu.=========================== 28a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================CONTINGUT DEL PROJECTE


Els Treballs Final de Grau o Treballs Final de Màster admesos als Premis Patronat Politècnica podran correspondre a qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic 2021/22 i hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries impartides en les següents titulacions: • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

 • Grau en Enginyeria Agroalimentària

 • Grau en Enginyeria Biomèdica

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Doble titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials / Grau en Administració i Direcció d’Empreses

 • Grau en Enginyeria Elèctrica

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 • Grau en Enginyeria Informàtica

 • Grau en Enginyeria Mecànica

 • Grau en Enginyeria Química

 • Grau en Estudis d’Arquitectura

 • Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

 • Màster en Arquitectura

 • Màster en Ciència de Dades

 • Màster en Computació d’Imatge Mèdica

 • Màster en Enginyeria Industrial

 • Màster en Biotecnologia Alimentària

 • Màster en Mecànica de Materials i Estructures

 • Màster en Imatge Mèdica i Aplicacions


PREMIS, CATEGORIES, DOTACIÓ ECONÒMICA i ALTRES


S’ofereixen 10 premis agrupats per ÀMBITS dotats amb 600 euros cadascun, sense possibilitat que siguin declarats deserts, amb el repartiment següent:Addicionalment, s’ofereixen també 5 premis per CATEGORIA addicionals, amb un import de 600 euros cadascun, on hi poden optar per igual TFG/TFM de totes les titulacions esmentades al punt  1) i amb la possibilitat de ser declarats deserts. Les categories són les següents:


INSCRIPCIÓ


Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster (TFM), hauran de presentar, abans del 31 de març de 2023 a les 19:00 h., la següent documentació: • Sol·licitud d’inscripció omplerta a través de l’enllaç al formulari electrònic que us hem enviat en un correu electrònic a la vostra adreça de correu de la UdG.

 • Document digital del TFG o TFM. Format: 1 únic document PDF compartit al núvol. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Un extracte (A) del TFG o TFM, en DIN A-4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà. Format: document PDF enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Un extracte (B) del TFG o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català. Format: document WORD omplert i enviat a través del formulari electrònic de sol·licitud. Descarregar les plantilles.

 • Fotografia color mida carnet en format JPG enviada a través del formulari electrònic de sol·licitud.

 • Opcionalment, es podrà adjuntar un vídeo de presentació del TFG/TFM. L’objectiu d’aquest vídeo és poder fer una millor explicació del TFG/TFM al jurat. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.

 • Opcionalment, els TFG o TFM que vulguin optar al premi al millor pòster hauran d’adjuntar l’enllaç al document del pòster al núvol. L’elaboració d’un pòster no és obligatòria per optar a la resta de premis d’aquesta convocatòria. Veure instruccions/requisits a les bases de la convocatòria.


En el cas de projectes desenvolupats en el marc d’intercanvis ERASMUS o SÒCRATES, es podrà presentar la còpia del projecte en anglès o francès.


JURAT


El Jurat estarà constituït per membres del Patronat Politècnica i podrà comptar amb l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.


Els jurat valorarà les candidatures dels premis CATEGORIA d’acord amb els descriptors i conceptes descrits en les bases de la convocatòria.


ENTREGA DELS PREMIS


Els Premis Patronat Politècnica, s’entregaran en una acte que tindrà lloc abans del 15 de juliol de l’any 2023, al lloc i en la data que en el seu moment es determinin.


UTILITZACIÓ I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


El Patronat Politècnica podrà gestionar la publicació, si ho considera convenient, dels Treballs Finals de Grau o Treballs Final de Màster premiats, o dels extractes, i es reserva el dret de fer-ho durant un període de cinc anys des del dia de l’entrega del Premi.


En compliment del el Reglament europeu de protecció de dades (RGPD), les dades personals de les persones participants en la “28a. Edició dels Premis Patronat Politècnica. Projectes Finals de Carrera” s’incorporaran al fitxer “Participants 28a. edició Premis Patronat” del Patronat Politècnica, amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació sobre aquests premis, legitimada amb el consentiment a través de la instància de candidatura. Tret d’obligació legal, les dades de les persones participants no se cediran a tercers sense el seu consentiment explícit. Les persones participants en la “28a. Edició dels Premis Patronat Politècnica. Projectes Finals de Carrera” tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les i suprimir-les, així com a la limitació del tractament i a la portabilitat. Poden exercir aquest dret adreçant-se a: Patronat de l’Escola Politènica Superior de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 – 17003 Girona – A/e: patronat@eps.udg.edu.


INFORMACIÓ:


Per a qualsevol informació sobre els Premis Patronat de la Politècnica, truqueu al telèfon 972418409 o envieu un correu electrònic a patronat@eps.udg.edu.


PLANTILLES I MODELS DE DOCUMENTS:

=========================== 27a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 26a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 25a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
=========================== 24a. Edició dels Premis Patronat. Projecte Final de Carrera ===========================
X
X

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació per tal de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació d'aquestes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció es pot ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.