Utilitat pública i nou procediment aportacions

 • Com bé sabeu, el novembre del 2017, des del Patronat Politècnica vàrem sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la declaració d’associació d’utilitat pública per a la nostra Associació.

  En data 11/6/2019 el director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va resoldre declarar d’utilitat pública l’Associació del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Aquesta resolució va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20/6/2019 (DOGC Núm. 7901 – 20.06.2019)

 • Aquesta declaració d’utilitat pública implica que la nostra Associació es pot acollir a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscal al mecenatge (BOE de 24.12.2002).

  Fins ara, com molt bé sabeu, les vostres aportacions anuals al Patronat es concretaven a través de factures que us emetíem i que estaven subjectes a IVA.

 • D’acord amb aquest nou marc legal, les entitats membres del Patronat Politècnica es poden deduir de la quota integra de l’Impost de Societats (IS) el 35% de la seva aportació anual a la nostra Associació. A més, a partir de la tercera anualitat dins el Patronat, el percentatge de deducció de la quota integra de IS pot arribar al 40% en cada anualitat, sempre que l’entitat hagi fet aportacions de la mateixa o superior quantitat en els dos exercicis anteriors.

 • La nostra intenció és oferir als patrons la possibilitat d’acollir-vos als avantatges fiscals esmentats abans a partir d’aquest exercici 2020. Per això, les aportacions es farien fonamentalment en forma de quotes anuals que s’hauran de fer efectives mitjançant rebuts bancaris domiciliats.

  En cas que alguna entitat membre del Patronat estigui interessada en continuar fent la seva aportació al Patronat a través d’una factura amb IVA, no hi haurà cap inconvenient en mantenir aquest funcionament per al casos particulars que així ho manifestin. En aquest casos, el règim fiscal al qual tindrà dret l’entitat serà, òbviament, el mateix que ja tenia fins ara.

 • Les aportacions es faran amb únic rebut corresponent a la quota anual, durant el 1er. trimestre de cada anualitat. Tot i això, es podrà optar per repartir la quota en 2 ó 4 rebuts anuals. En cas d’aportacions mitjançant 2 rebuts els càrrecs serien durant el 1er. i el 3er. trimestre; i, en cas d’aportacions mitjançant 4 rebuts es faria un càrrec de la part corresponent cada trimestre.

  Si una entitat està interessada en fer regularment donacions anuals superiors, incrementant així la base de la deducció en l’Impost de Societats, ho podrà indicar també. Es podran fer aportacions addicionals per valor de 1.500 € cadascuna.

 • En aquest sentit, us heu de descarregar el document bancari estàndard (document Word “Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA CORE”) per a la domiciliació bancària de la vostra aportació anual al Patronat Politècnica. Us preguem que ens retorneu per correu postal un exemplar original d’aquest document, convenientment omplert i signat (signatura manuscrita) per part vostra.

  Així mateix, us heu de descarregar un segon document complementari de domiciliació (formulari PDF “ANNEX DOMICILIACIÓ.- Quota anual i repartiment de pagaments”) que us preguem que ens retorneu omplert i signat digitalment (o imprès amb signatura manuscrita) per part vostra. A través d’aquest segon document podreu:  (1) sol·licitar el tipus de pagament (1, 2 ó 4 rebuts anuals) que més us interessi i (2) incrementar la vostra aportació.

 • Per a les entitats que estiguin interessades en acollir-se a aquestes deduccions fiscals i que, per tant, ens facin arribar els corresponents documents de domiciliació bancària de l’aportació anual, un cop finalitzat cada exercici, des del Patronat els emetrem el corresponents certificats per tal de justificar la seva donació a tots els efectes.

  En cas que una entitat membre no ens fes arribar els documents de domiciliació, entendrem que vol continuar fent la seva aportació anual a través de factura amb IVA. En aquest sentit, s’emetrien les corresponents factures de les entitats que no hagin domiciliat les seves aportacions.

  Us agraïm la vostra desinteressada col·laboració.