Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El govern i l’administració de la comarca corresponen al Consell comarcal. El territori de la comarca és l’àmbit en el qual el Consell comarcal exerceix les seves competències, i és definit per l’agrupació dels termes municipals que la integren.

El consell comarcal és constituït per regidors dels municipis que formen la demarcació, elegits d’acord amb els mecanismes establerts per la llei, segons el nombre total de membres que correspongui a cada Consell comarcal i d’acord amb els resultats electorals aconseguits en les eleccions municipals per “cada partit, coalició, federació o agrupació d’electors”.

El nombre de membres del Consell comarcal es determina segons els residents de la comarca i d’acord amb l’escala següent: ·

Fins a 50.000 residents: 19.
De 50.001 a 100.000: 25.
De 100.001 a 500.000: 33.
De 500.001 endavant: 39.
Els òrgans del consell comarcal són: el ple, el President i la comissió especial de comptes. També forma part de l’organització comarcal el gerent, que té funcions executives. De tots aquests òrgans, la llei en determina minuciosament quines són les atribucions i les funcions que tenen.