Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Enginyers Industrials de Catalunya: Col·legi i Associació
Els EIC són les entitats professionals dels Enginyers Industrials de Catalunya, compromeses en el desenvolupament professional dels enginyers. Representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

Els EIC estem al servei dels enginyers, l’enginyeria i la societat. És per aquest motiu que:

1. Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional

2. Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat

3. Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna

4. Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria

5. Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria