TÍTOL III – DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Publicat el

Art.26.-

Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té cap capital fundacional.

 

Art.27.-

El pressupost de l’Associació serà l’aprovat pel Ple del Patronat per cada anualitat.

 

Art.28.-

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 • De les quotes que fixi el Ple del Patronat als seus membres.
 • De les subvencions oficials o particulars.
 • De donacions, herències o llegats.
 • De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Art.29.-

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini el Ple del Patronat, a proposta del Consell Executiu.

El Ple del Patronat podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, – a abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi el Consell Executiu i quotes extraordinàries. Art.30.-

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre

 

Art.31.-

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi figuraran la signatura del President, del Vice-president, del Tresorer, del Secretari, d’un vocal i en el seu cas del Director-Gerent.

Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals, una haurà d’ésser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

També et pot interessar

 • La càrnia garrotxina Noel augmenta un 16% les vendes

  La càrnia garrotxina Noel augmenta un 16% les vendes

 • La catalana TMCOMAS fa el salt al sud d'Europa i obre nova filial a França

  La catalana TMCOMAS fa el salt al sud d’Europa i obre nova filial a França

 • Girona crea més d’un terç de l’ocupació industrial a Catalunya

 • Presentació de nous equips: Reòmetre rotacional Anton Paar MCR 302e

  Presentació de nous equips: Reòmetre rotacional Anton Paar MCR 302e

 • El Patronat de la Politècnica celebra 50 anys amb un plenari dinàmic i amb una visió optimista de futur

  El Patronat de la Politècnica celebra 50 anys amb un plenari dinàmic i amb una visió optimista de futur

Notícies relacionades