TÍTOL I – DENOMINACIÓ

Publicat el

CAPITOL I. CONSTITUCIÓ I FINS DE L’ASSOCIACIÓ

 

Art. 1.-

Es constitueix l’Associació Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent d’associacions i els seus estatuts.

 

Art.2.-

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus bens i cabals i dels fins que es proposa.

 

Art.3.-

Els fins de l’Associació són l’estudi, difusió, participació, i col·laboració en totes les activitats de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona; així com, el foment de la transferència tecnològica en els àmbits de coneixement de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

 

Art.4.-

El domicili de l’Associació s’estableix a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, radicada al carrer Lluís Santaló s/n. l’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprèn el territori de Catalunya.

 

 

CAPITOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ LLURS DRETS I OBLIGACIONS

 

Art.5.-

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques majors d’edat de nacionalitat espanyola i que estiguin en ple exercici dels seus drets, i totes les persones jurídiques, de nacionalitat espanyola que tinguin plena capacitat jurídica reconeguda per l’ordenament jurídic vigent.

 

Art.6.-

 1. Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents.
 2. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, Ple del Patronat, amb dret de veu i vot.
 3. Elegir o ser elegit pels llocs de representació o exercir càrrecs directius.
 4. Exercir la representació que hom li confereixi en cada cas.
 5. Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 6. Exposar al Ple del Patronat, Consell Executiu del Patronat, tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Executiu o dels mandataris de l’Associació.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de l’Associació.
 10. Formar part dels grups de treball.

 

Art.7.-

Els deures dels membres de l’Associació són:

 1. Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.
 2. Complir els acords del Ple del Patronat i les normes que assenyali el Consell Executiu per dur a terme aquests acords.
 3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
 4. Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l’Associació.

 

Art.8.-

Són causa de baixa a l’Associació:

 1. La voluntat de l’interessat mateix, comunicada per escrit al Consell Executiu.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

També et pot interessar

 • Convocatòria cupons Patronat

  Convocatòria cupons Patronat

 • Cdmon al Patronat Politècnica

  Cdmon al Patronat Politècnica

 • Grup Morera al Patronat Politècnica

  Grup Morera al Patronat Politècnica

 • Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

  Plenari 2024 i Actes de celebració dels 50 anys del Patronat Politècnica

 • Grups de Recerca – LEPAMAP PRODIS

  Grups de Recerca – LEPAMAP PRODIS

Notícies relacionades