A continuació es mostren de forma transparent els estatus que regeixen la nostra associació.

TITOL I .-DENOMINACIÓ

CAPITOL I. CONSTITUCIÓ I FINS DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 1.-

Es constitueix l’Associació Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent d’associacions i els seus estatuts.

Art.2.-

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus bens i cabals i dels fins que es proposa.

Art.3.-

Els fins de l’Associació són l’estudi, difusió, participació i col·laboració en totes les tasques i realitzacions desenvolupades per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

Art.4.-

El domicili de l’Associació s’estableix a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, radicada al carrer Lluís Santaló s/n. l’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprèn el territori de Catalunya.

 

CAPITOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Art.5.-

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques majors d’edat de nacionalitat espanyola i que estiguin en ple exercici dels seus drets, i totes les persones jurídiques, de nacionalitat espanyola que tinguin plena capacitat jurídica reconeguda per l’ordenament jurídic vigent.

Art.6.-

Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents.

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, Ple del Patronat, amb dret de veu i vot.

 2. Elegir o ser elegit pels llocs de representació o exercir càrrecs directius.

 3. Exercir la representació que hom li confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar al Ple del Patronat, Consell Executiu del Patronat, tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Executiu o dels mandataris de l’Associació.

 7. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

 8. Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de l’Associació.

 9. Formar part dels grups de treball.

Art.7.-

Els deures dels membres de l’Associació són:

 1. Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.

 2. Complir els acords del Ple del Patronat i les normes que assenyali el Consell Executiu per dur a terme aquests acords.

 3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

 4. Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l’Associació.

Art.8.-

Són causa de baixa a l’Associació:

 1. La voluntat de l’interessat mateix, comunicada per escrit al Consell Executiu.

 2. No satisfer les quotes fixades.

 3. No complir les obligacions estatutàries.

TITOL II .-DE L’ORGANITZACIÓ I DEL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

CAPITOL I. Del Ple del Patronat

Art.9.-

 1. El Ple del Patronat és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.

 2. Els membres de l’Associació, reunits en Ple de Patronat, legalment constituït, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència del Ple del Patronat.

 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords del Ple del Patronat, incloent-hi els absents, els dissidents i els que, tot i ésser-hi presents, s’hagin abstingut de votar.

Art.10.-

El Ple del Patronat té les facultats següents:

a) Esmenar els Estatuts de l’Associació.
b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
c) Controlar l’activitat i gestió del Consell Executiu
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
e) Elegir els membres del Consell Executiu, com també destituir-los i substituir-los.
f) Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus fins.
g) Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
h) Dissoldre i liquidar l’Associació.

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap mena de limitació a les àmplies atribucions del Ple del Patronat.

Art.11.-

 1. El Ple del Patronat es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any.

 2. El Ple del Patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment del Consell Executiu o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’Associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat.

Art.12.-

 1. La convocatòria dels Plens del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries es farà per escrit. Igualment els anuncis de la convocatòria es col·locaran a la Secretaria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona amb una anticipació de set dies hàbils com a mínim. En la mesura que es pugui, la convocatòria s’adreçarà també a tots els membres individualment. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia del Ple del Patronat les qüestions suscitades per cada grup de treball sempre que prèviament s’hagin comunicat al Consell Executiu.

 2. Les reunions del Ple del Patronat, les presidirà el President de l’Associació. Si es troba absent, el substituirà, successivament, el Vice-president o el vocal de més edat del Consell Executiu. Actuarà com a Secretari aquell que ho sigui del Consell Executiu.

 3. El Secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió del Ple del Patronat es llegirà l’Acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’Acta o l’altra documentació hauran d’ésser al local social a disposició dels socis.

Art.13.-

El Ple del Patronat quedarà constituït vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del vint-i-cinc per cent dels socis a part del cas que preveu el paràgraf 3 de l’article.

També quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria sigui el que sigui el nombre de socis presents. La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i haurà d’haver figurat a l’anunci de la primera.

Art.14.-

 1. En les reunions del Ple del Patronat, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

 2. Els acords es prendran per majoria de vots presents.

 3. Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament del Consell Executiu, la modificació del Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació d’Associacions similars o la integració en una que ja existeix, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió hi siguin presents més de la meitat de membres de l’Associació en primera convocatòria. En segona convocatòria n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts del assistents, independentment del nombre que hi hagi.

 

CAPITOL II. EL CONSELL EXECUTIU

Art.15.-

1. L’Associació, la regirà, administrarà i representarà el Consell Executiu format per:
a) El President de l’Associació.
b) El Vice-president.
c) El Secretari.
d) El tresorer.
e) Els vocals que calgui segons el desenvolupament de l’Associació, amb un mínim de tres.
f) El Rector de la Universitat de Girona i el Director de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, que en seran membres nats.
2. L’elecció dels membres no nats del Consell Executiu es farà per votació del Ple del Patronat.
3. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-s’hi i no caldrà que hi hagi tants noms com llocs a cobrir, i resultaran elegits per als càrrecs de President, Vice-President i Vocals els candidats que hagin obtingut més nombre de vots i per aquest ordre. El Secretari i el Tresorer, els elegirà el Consell Executiu d’entre els seus membres. La qualitat de President, Secretari i Tresorer haurà de recaure en tres persones diferents.
4. L’exercici del càrrec serà gratuït.
5. L’Associació podrà tenir un Adjunt a la Presidència, que podrà ser o no membre vocal del Consell Executiu. La consideració de membre del Consell Executiu serà una decisió presa pel Consell Executiu, a proposta del President.
6. Les funcions de l’Adjunt a la Presidència seran les de recolzament al President i de promoció de l’Associació.

Art.16.-

1. Els membres del Consell Executiu exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ésser reelegits en períodes successius. El President únicament podrà ser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.
2. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:
a) Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n raonin els motius.
b) Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Per baixa com a membre de l’Associació.
d) Per sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec, mitjançant l’acord pres de conformitat amb els percentatges que assenyalen al paràgraf 3 de l’article 14 d’aquests Estatuts.

3. Les vacants que es produeixin al Consell Executiu es cobriran en la primera reunió del Ple del Patronat que se celebri. No obstant això, el Consell Executiu podrà comptar provisionalment, fins al pròxim Ple del Patronat, amb un membre de l’Associació pel càrrec vacant.

Art.17.-

1. El Consell Executiu posseeix les facultats següents:

a) Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més amplia que reconegui la Llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses pel Ple del Patronat i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquest Ple del Patronat estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar al Ple del Patronat la defensa dels interessos de l’Associació.
d) Proposar al Ple del Patronat la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
e) Convocar els Plens del Patronat i controlar que els acords que s’hi adoptin es compleixin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici al Ple del Patronat perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Elaborar la memòria d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació del Ple del Patronat.
h) Contractar els empleats que pugui tenir l’associació.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
k) Nomenar el vocal del Consell Executiu que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.
l) Portar a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 • a) Subvencions o altres ajuts.

 • b) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

m) 0brir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar del fons que hi hagin en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l’article 31.
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist als Estatuts presents i donar-ne compte al 1er Ple del Patronat.
o)Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’alguna manera específica a algun òrgan de govern de l’Associació o que aquest delegui expressament en el Consell Executiu.

Art.18.-

 1. El Consell Executiu, convocat prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos.

 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé ho sol·liciti un terç dels seus membres.

Art.19.-

 1. El Consell Executiu quedarà constituït de manera vàlida en convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 2. Els membres del Consell Executiu estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, no obstant això, podran excusar l’assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària l’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixen.

 3. El Consell Executiu prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents

Art.20.-

 1. El Consell Executiu podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum un o diversos mandataris per exercir la funció que el Consell Executiu els confiï amb les facultats que cregui oportú oferir-los en cada cas.

Art.21.-

 1. Els acords del Consell Executiu es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió del Consell Executiu es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui si s’esqueia.

CAPITOL III.DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

Art.22.-

1. El President de l’Associació també serà President del Consell Executiu.
2. Són pròpies del President les funcions següents:
a) Les de direcció i representació legal de l’Associació per delegació del Ple del Patronat i del Consell Executiu.
b) La presidència i la direcció dels debats, tant del Ple del Patronat com del Consell Executiu.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions dels Plens del Patronat i del Consell Executiu.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari i l’Associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui el Ple del Patronat o el Consell Executiu.

3. Al President, el substituirà, en el cas d’absència o malaltia, el Vice-president o el vocal de més edat del Consell Executiu, per aquest ordre correlatiu.

 

CAPITOL IV.DEL TRESORER I DEL SECRETARI

Art.23.-

El tresorer tindrà com a funció la custodia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls al Consell Executiu. Portarà un llibre de “caixa”.

Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades pel Consell Executiu, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. La disposició dels fons es determina a l’article 32.

Art.24.-

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions dels Plens del Patronat i del Consell Executiu – actuant com a Secretari d’aquestes funcions – redactar i autoritzar les certificacions que calgui, lliurar, com també portar el llibre de registre de socis de l’Associació.

 

CAPITOL V. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Art.25.-

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran i n’assabentaran al consell executiu, els membres de l’Associació que vulguin formar-lo, que explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.

El Consell executiu ho aprovarà i només podrà denegar la constitució amb el vot en contra de les 4/5 parts del Consell Executiu, el qual podrà constituir directament “comissions o grups de treball”, - sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de socis.

El Consell Executiu es preocuparà d’analitzar les diferents “comissions o grups de treball” i un cop al mes, l’encarregat presentarà al Consell executiu un informe detallat de les seves actuacions.

TITOL III .-DEL RÈGIM ECONOMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Art.26.-

Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té cap capital fundacional.

Art.27.-

El pressupost de l’Associació serà l’aprovat pel Ple del Patronat per cada anualitat.

Art.28.-

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 • a) De les quotes que fixi el Ple del Patronat als seus membres.

 • b) De les subvencions oficials o particulars.

 • c) De donacions, herències o llegats.

 • d) De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Art.29.-

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini el Ple del Patronat, a proposta del Consell Executiu.

El Ple del Patronat podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, - a abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi el Consell Executiu i quotes extraordinàries. Art.30.-

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre

Art.31.-

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi figuraran la signatura del President, del Vice-president, del Tresorer, del Secretari, d’un vocal i en el seu cas del Director-Gerent.

Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals, una haurà d’ésser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

TITOL IV .-EL RÈGIM DISCIPLINARI

Art.32.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus, i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, el Consell Executiu nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres del Consell Executiu, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell Executiu, les persones interessades hi poden recórrer , si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general , Ple de Patronat, que tingui lloc.TITOL V .-DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art.33.-

L’Associació podrà ésser dissolta si ho acorda així el Ple del Patronat convocat expressament per aquesta fi amb caràcter extraordinari.

Art.34.-

 1.   Un cop acordada la dissolució, el Ple del Patronat prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que doni als bens i drets de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

 2. El Ple del Patronat està facultat per elegir una Comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència del Consell Executiu, si el Ple del Patronat no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

FI

This is the HTML version of Estatuts Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
Joomla gallery extension. Powered by FlippingBook.